Regulamin Usługi Newsletter obowiązujący od dnia 14.01.2020 roku

Postanowienia Ogólne

 • Opracowanie Regulaminu Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 t.j. ze zm.).
 • Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez BEBIO Sp. z o. o. z siedzibą
 • w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 13/19, KRS: 0000424933 (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usługi (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
 • Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.beactivetv.pl (dalej: „Strona internetowa”).
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych osób trzecich bez ich zgody.

Przedmiot Usługi Newsletter

 • Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, w tym treści stanowiące informacje handlowe, w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie oraz przez czas nieoznaczony.

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

 • Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi
  Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw
  własności przemysłowej, przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
  Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody
  Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 • W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  • skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo
   skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  • złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Stronie internetowej swojego
   adresu poczty elektronicznej,
  • zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi
   newsletter”,
  • posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
  • aktywować przycisk „Zapisz się”,
  • aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika
   adres poczty elektronicznej.
 • Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym
  wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 • W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz” zawarty w treści (stopka)
  Newsletter.
 • Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez
  Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 • Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter, Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej
  Użytkownika Newslettera.
 • Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

Postępowanie Reklamacyjne w przedmiocie Usługi Newsletter

 • Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi Newsletter należy składać pisemnie na adres: BEBIO Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 13/19, 02-677 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres email: newsletter@bebio.pl.
 • W reklamacji należy zawrzeć:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
  • opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od momentu otrzymania ich przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – BEBIO Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 13/19, 02-677 Warszawa W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email iodo@bebio.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 • Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin lub do czasu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, m.in.: podmiotom świadczącym usługi IT, w tym wysyłkę Newslettera, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 • Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów.
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 • Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 • Stosowane środki techniczne są aktualizowane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.
 • Usługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Usługodawca współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.
 • Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

Zmiany Regulaminu

 • Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
 • Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
 • Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Postanowienia Końcowe

 • Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 • Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony internetowej, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

 

BeActiveTV również w sklepach: